Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het beleid van het kerkgenootschap Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen (EGMS). EGMS is in 1988 ontstaan als dochter van Pinkstergemeente Morgenstond Cypreskerk.

GRONDSLAG EGMS

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente. Wat de gemeente gelooft en belijdt is verwoord in een geloofsbelijdenis.

DOEL EGMS

Het doel van de gemeente is de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken aan de gehele schepping, in overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus, en mensen te leren wat het betekent volgeling van Jezus Christus te zijn. EGMS richt zich hierbij in haar activiteiten op Scheveningen en directe omgeving en ondersteunt activiteiten van met haar verbonden zendingswerkers op diverse plaatsen in de wereld.

BESTUUR EGMS

De Gemeente wordt bestuurd door een Oudsten- en diakenraad. Benoemingen vinden plaats overeenkomstig in het huishoudelijk reglement vastgelegde procedures.

BELONINGEN BELEID

Bestuursleden ontvangen voor hun werk geen financiële vergoeding. Alle activiteiten van de gemeente worden uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen anders dan gemaakte onkosten voor benodigde materialen.

MIDDELEN

Activiteiten die ontplooid worden om de doelstelling te bereiken:

- Het houden van wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen

- Het vieren van de maaltijd van de Heer elke eerste zondag van de maand en bij diverse andere gelegenheden

- Bedienen van de doop op geloof

- Gebedsbijeenkomsten

- Het ondersteunen van zendingswerk in diverse landen

- Evangelisatie activiteiten

- Cursussen, studies, kringenwerk, jeugd- en jongerenwerk

- Het verlenen van diaconale en pastorale hulp

- Het onderhouden van contacten met andere kerken/gemeenten

- Ondersteunen voedselbank

- Organiseren maaltijden, koffieochtenden en kinderclub voor de buurt

ONROEREND GOED

Om haar activiteiten te organiseren heeft EGMS het pand Westduinweg 151 te Scheveningen in eigendom. Dit pand wordt gebruikt voor de zondagse samenkomsten, gebedsbijeenkomsten, studies en cursussen, kringenwerk, jeugd- en jongerenwerk, maaltijden en koffieochtenden, voorbereiden samenkomsten, vergaderingen en andere activiteiten van EGMS. Verhuur aan derden vindt alleen plaats voor (kerkelijke) activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelstelling van EGMS.

HERKOMST FINANCIËLE MIDDELEN

De financiële middelen zijn afkomstig van:

- donaties van leden

- legaten

- andere private personen en incidentele giftgevers

- rente van spaartegoeden

 UITGAVEN

- Ondersteuning zendingswerk (50%)

- Kosten verband houdend met activiteiten exclusief kosten gebouw (20%)

- Kosten in verband met gebouw (onderhoud, verzekeringen, gas/licht/water) (30%)