Balans van stichting vrienden EGM 31-12-2017

Alle bedragen in euro

Debet   Credit     
Bankrekening 837,69 Eigen vermogen                 111912,09
Vermogen spaarrekening 111755,16 Saldo 2017 808,24
Nog te ontvangen bedragen 127,48    
       
Balanstotaal 112720,33   112720,33

Verlies en Winstrekening van stichting vrienden EGM 31-12-2017

Alle bedragen in Euro

Inkomsten        
Giften/bijdragen   750,00    
Rente spaarrekening   127,48    
  totaal inkomsten     877,48
         
Kosten/Uitgaven        
Bankkosten   69,24    
EGM-Scheveningen   -    
  totaal stichtingskosten   69,24  
  totaal uitgaven/kosten      
  saldo 2017     808,24

Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het beleid van het kerkgenootschap Evangelische Gemeente Morgenstond Scheveningen (EGMS). EGMS is in 1988 ontstaan als dochter van Pinkstergemeente Morgenstond Cypreskerk.

GRONDSLAG EGMS

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente. Wat de gemeente gelooft en belijdt is verwoord in een geloofsbelijdenis.

DOEL EGMS

Het doel van de gemeente is de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken aan de gehele schepping, in overeenstemming met het plan dat God heeft uitgevoerd in Jezus Christus, en mensen te leren wat het betekent volgeling van Jezus Christus te zijn. EGMS richt zich hierbij in haar activiteiten op Scheveningen en directe omgeving en ondersteunt activiteiten van met haar verbonden zendingswerkers op diverse plaatsen in de wereld.

BESTUUR EGMS

De Gemeente wordt bestuurd door een Oudsten- en diakenraad. Benoemingen vinden plaats overeenkomstig in het huishoudelijk reglement vastgelegde procedures.

BELONINGEN BELEID

Bestuursleden ontvangen voor hun werk geen financiële vergoeding. Alle activiteiten van de gemeente worden uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen anders dan gemaakte onkosten voor benodigde materialen.

MIDDELEN

Activiteiten die ontplooid worden om de doelstelling te bereiken:

- Het houden van wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen

- Het vieren van de maaltijd van de Heer elke eerste zondag van de maand en bij diverse andere gelegenheden

- Bedienen van de doop op geloof

- Gebedsbijeenkomsten

- Het ondersteunen van zendingswerk in diverse landen

- Evangelisatie activiteiten

- Cursussen, studies, kringenwerk, jeugd- en jongerenwerk

- Het verlenen van diaconale en pastorale hulp

- Het onderhouden van contacten met andere kerken/gemeenten

- Ondersteunen voedselbank

- Organiseren maaltijden, koffieochtenden en kinderclub voor de buurt

ONROEREND GOED

Om haar activiteiten te organiseren heeft EGMS het pand Westduinweg 151 te Scheveningen in eigendom. Dit pand wordt gebruikt voor de zondagse samenkomsten, gebedsbijeenkomsten, studies en cursussen, kringenwerk, jeugd- en jongerenwerk, maaltijden en koffieochtenden, voorbereiden samenkomsten, vergaderingen en andere activiteiten van EGMS. Verhuur aan derden vindt alleen plaats voor (kerkelijke) activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelstelling van EGMS.

HERKOMST FINANCIËLE MIDDELEN

De financiële middelen zijn afkomstig van:

- donaties van leden

- legaten

- andere private personen en incidentele giftgevers

- rente van spaartegoeden

 UITGAVEN

- Ondersteuning zendingswerk (50%)

- Kosten verband houdend met activiteiten exclusief kosten gebouw (20%)

- Kosten in verband met gebouw (onderhoud, verzekeringen, gas/licht/water) (30%)

 

 

Inkomsten

2018

Bijdragen Scheveningen

298.290 

Verhuur WdW151

2.835 

Ontvangen rente

65 

Totale Inkomsten

301.190 

 

Uitgaven

2018

Zending/evangelisatie/diakonaat

114.235 

Kosten gemeenteactiviteiten

24.245 

Kosten gebouw

27.005 

Diverse kosten

3.390 

Voorburg

1.965 

Reserveringen

51.205 

Totale Uitgaven

222.045 

Resultaat

79.145 

 

 

Inkomsten 2017
Bijdragen Scheveningen              211.950
Verhuur WdW 151 2.800
Ontvangen rente 250
Totale inkomsten 215.000

 

Uitgaven 2017
Zending/evangelisatie/diaconaat 166.750
Kosten gemeente-activiteiten 22.950
Kosten gebouw 24.900
Diverse kosten 2.500
Voorburg 3.650
Reserveringen 0
Totale uitgaven 220.750
Resultaat -5.750
Inkomsten 2018
Bijdragen Scheveningen 205.000
Verhuur WdW 151 2.800
Ontvangen rente 200
Totale inkomsten 208.000

 

Uitgaven 2018        
Zending/Evangelisatie/Diakonaat 160.000
Kosten gemeenteactiviteiten 22.000
Kosten gebouw 25.000
Diverse kosten 1.500
Voorburg 3.500
Reserveringen 0
Totale uitgaven 212.000
Resultaat - 4.000

 

Toelichting op de begroting: Verwacht wordt dat de bijdragen in 2018 vergelijkbaar zullen zijn met 2017. Evenals in 2017 wordt ook in 2018 een grote bijdrage verwacht voor een zendingsproject. Verwacht wordt dat de gebruikelijke uitgaven voor zending, evangelisatie en diaconaat iets zullen dalen. De bovengenoemde bijdrage voor het zendingsproject zal in 2018 besteed worden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de gemeente uitvoeren behalve vergoeding voor aantoonbare gemaakte kosten.